Ďalšie koncepcie a strategické materiály obce

Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce Brodzany

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

 1. Tieto pravidlá upravujú zverejňovanie informácií o činnosti samosprávy obce Brodzany (ďalej len “obec”) prostredníctvom oficiálneho webového sídla obce (ďalej len “internetová stránka”).

 1. Na internetovej stránke sa v rozsahu, štruktúre a lehotách upravenej týmito pravidlami povinne zverejňujú:

 1. informácie o samospráve obce,

 2. informácie o hospodárení a majetku obce,

 3. informácie zverejňované a sprístupňované podľa osobitných predpisov,

 4. informácie o právnických osobách zriadených a založených obcou a o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce.

 1. Prevádzku internetovej stránky v súlade s týmito pravidlami zabezpečuje obecný úrad. Obecný úrad dbá o to, aby informácie zverejňované na internetovej stránke boli aktuálne, presné, úplné, zrozumiteľné a prehľadne usporiadané.

DRUHÁ ČASŤ INFORMÁCIE O SAMOSPRÁVE OBCE

Článok 2

Informáciami o samospráve obce sú najmä:

  1. základné dokumenty obce,

  2. informácie o obecnom zastupiteľstve (ďalej len „zastupiteľstvo“),

  3. informácie o starostovi obce (ďalej len „starosta“),

  4. informácie o obecnom úrade,

  5. informácie o hlavnom kontrolórovi obce (ďalej len „hlavný kontrolór“),

  6. ďalšie informácie o samospráve obce.

Článok 3 Základné dokumenty obce

 1. Základnými dokumentmi obce sú najmä:

 1. štatút obce,

 2. všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len „nariadenia“),

 3. územný plán obce,

 4. predpisy obce upravujúce hospodárenie a nakladanie s majetkom obce,

 5. program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,

 6. ďalšie koncepcie a strategické materiály obce.

 1. Nariadenia sa zverejňujú v platnom znení. Zároveň s platným znením nariadenia je zverejnené aj pôvodné znenie nariadenia a všetky jeho zmeny.

 1. Na internetovej stránke sa zverejňujú právoplatné uznesenia súdu, ktorým bola pozastavená účinnosť nariadenia1.

 1. Na internetovej stránke sa zverejňujú informácie o pripravovaných a prebiehajúcich zmenách základných dokumentov obce a o možnosti verejnosti vyjadriť sa k nim.

Článok 4 Informácie o zastupiteľstve

 1. Informáciami o zastupiteľstve sú najmä:

 1. rokovací poriadok zastupiteľstva, rokovací poriadok komisií zastupiteľstva (ďalej len

„komisie“), a tiež rokovací poriadok obecnej rady (ďalej len „rada“), ak je zriadená,

 1. zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva a členov komisií,

 2. zoznam poslancov zastupiteľstva s uvedením kontaktov na nich,

 3. zoznam členov rady,

 4. zoznam komisií s uvedením ich pôsobnosti, členov a kontaktov na členov a tajomníkov komisií,

 5. harmonogram plánovaných zasadnutí zastupiteľstva, rady a komisií na príslušný kalendárny rok,

 6. pozvánky na zasadnutia zastupiteľstva, rady a komisií s uvedením navrhovaného programu,

 7. návrhy nariadení predložené podľa osobitného predpisu2 na pripomienkovanie fyzickým a právnickým osobám,

 8. úplné znenie všetkých materiálov predkladaných na zasadnutie zastupiteľstva, rady a komisií,

 9. uznesenia zastupiteľstva, rady a komisií, vrátane znenia materiálov schválených zastupiteľstvom,

 10. zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva, rady a komisií,

 11. menovité výpisy o hlasovaní poslancov na zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej časti zastupiteľstva, presné znenie návrhov, ktorých sa príslušné hlasovanie týka,

 12. zvukové záznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, prepisy zvukových záznamov,

 13. videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstva, ak bol záznam vyhotovený,

 14. údaje o účasti jednotlivých poslancov zastupiteľstva, členov rady a členov komisií na ich zasadnutiach,

 15. interpelácie poslancov a odpovede na ne,

1 § 6b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2 § 6 zákona č. 369/1990 Zb.

 1. informácia o odmenách vyplatených jednotlivým poslancom zastupiteľstva a členom komisií.

 1. Pozvánky na zasadnutia zastupiteľstva, návrhy nariadení a návrhy materiálov predložených na zasadnutie zastupiteľstva za zverejňujú najmenej 15 dní pred termínom zasadnutia zastupiteľstva.

 1. Pozvánky na zasadnutia rady a komisií, návrhy materiálov predložených na zasadnutie rady a komisií sa zverejňujú najmenej 7 dní pred termínom zasadnutia rady alebo komisie.

 1. Zápisnice zo zasadnutí orgánov samosprávy obsahujúce aj text všetkých schválených uznesení sa zverejňujú do 3 dní od zasadnutia orgánu.

 1. Platné uznesenia zastupiteľstva sa zverejňujú do 3 dní od ich podpísania starostom. Uznesenia, ktorých výkon sa starosta rozhodol pozastaviť tým, že ich nepodpísal v zákonom stanovenej lehote3, sa zverejnia s odôvodnením rozhodnutia starostu.

 1. Návrhy nariadení a návrhy iných materiálov predložených na zasadnutie zastupiteľstva, ktoré predložili poslanci zastupiteľstva, sa na internetovej stránke zverejňujú do 5 pracovných dní po doručení návrhu nariadenia alebo návrhu materiálu obecnému úradu, najneskôr však v lehote podľa odseku 2.

 1. Na internetovej stránke je zverejnený archív činnosti zastupiteľstva za predchádzajúce volebné obdobia obsahujúci zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva a informáciu o zložení zastupiteľstva od volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990.

Článok 5 Informácie o starostovi

  1. Informáciami o starostovi sú najmä:

 1. informácie o pracovnom programe starostu,

 2. informácie o pracovných stretnutiach starostu,

 3. informácie o služobných cestách starostu,

 4. výška platu starostu,

 5. informácia o zástupcovi starostu, dni jeho poverenia alebo voľby, určenom rozsahu zastupovania a výške jeho platu.

  1. Informácie podľa odseku 1 písm. a) až c) sa zverejňujú priebežne. Sumarizované informácie sa zverejňujú spätne za kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

  1. Informácie o pracovných stretnutiach starostu obsahujú vo vzťahu ku každému stretnutiu čas a miesto stretnutia, menovitý zoznam osôb, ktoré sa na stretnutí zúčastnili, vrátane ich funkcie a informácie, akú právnickú osobu zastupujú, ak na

3 § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.

stretnutí zastupovali právnickú osobu, tému rokovania a výsledky rokovania, ak stretnutie dospelo k výsledkom.

  1. Informácie o služobných cestách starostu obsahujú vo vzťahu ku každej ceste informáciu o čase, mieste a účele uskutočnenia služobnej cesty a o nákladoch na ňu.

Článok 6 Informácie o obecnom úrade

 1. Informáciami o obecnom úrade sú najmä:

 1. organizačný poriadok obecného úradu,

 2. pracovný poriadok,

 3. poriadok odmeňovania zamestnancov,

 4. organizačná štruktúra obecného úradu s uvedením kontaktov na všetky pracoviská úradu,

 5. menný zoznam pracovníkov obecného úradu podľa jednotlivých pracovísk úradu s uvedením telefonických a e-mailových kontaktov na všetkých zamestnancov, vrátane čísiel služobných mobilných telefónov,

 6. úradné hodiny obecného úradu,

 7. informácie o služobných cestách zamestnancov úradu,

 8. informácie o nákladoch na využívanie jednotlivých služobných mobilných telefónov,

 9. informácie o najazdenej vzdialenosti jednotlivých služobných motorových vozidiel a kniha jázd,

 10. informácia o voľných pracovných miestach a výberových konaniach.

 1. Informácie podľa odseku 1 písm. g) až i) sa zverejňujú spätne za kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

 1. Informácie o výberových konaniach podľa odseku 1 písm. j) obsahujú najmä smernicu o výberových konaniach, informácie o vyhlásení výberového konania, jeho výsledkoch a zápisnicu zo zasadnutia výberovej komisie.

Článok 7

Informácie o hlavnom kontrolórovi

Informáciami o hlavnom kontrolórovi sú najmä

 1. aktuálny schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,

 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,

 3. správy o kontrolnej činnosti predkladané zastupiteľstvu,

 4. správy a záznamy z vykonaných kontrol,

 5. odborné stanoviská hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a záverečného účtu,

 6. informácie o vybavovaní sťažností,

 7. dátum voľby hlavného kontrolóra,

 8. výška pracovného úväzku a plat hlavného kontrolóra,

 9. informácia o útvare hlavného kontrolóra, ak je zriadený,

 10. informácia o tom, či hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť aj pre iné obce; ak áno, pre ktoré a s akou výškou pracovného úväzku.

Článok 8

Ďalšie informácie o samospráve obce

 1. Ďalšími informáciami o samospráve obce sú najmä:

 1. informácie o voľbách do orgánov samosprávy obce,

 2. informácie o miestnom referende,

 3. informácie o zhromaždení obyvateľov obce alebo jej časti (ďalej len „zhromaždenie obyvateľov obce“),

 4. informácie o petíciách adresovaných obci.

 1. Informáciami o voľbách do orgánov samosprávy obce sú informácie, ktoré obec zverejňuje podľa osobitného predpisu4. Všetky informácie, ktoré má obec povinnosť zverejniť, sú zverejnené aj na internetovej stránke.

 1. Informáciami o miestnom referende sú najmä:

 1. všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda,

 2. rozhodnutie obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda,

 3. informácie pre voličov o konaní miestneho referenda,

 4. zápisnica o výsledkoch miestneho referenda.

 1. Informáciami o zhromaždení obyvateľov obce sú najmä:

 1. všeobecne záväzné nariadenie obce o zhromaždení obyvateľov obce,

 2. rozhodnutie obecného zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia obyvateľov obce,

 3. informácie o zhromaždení obyvateľov obce, vrátane pozvánky, témy zhromaždenia a materiálov súvisiacich so zhromaždením,

 4. zápisnica o priebehu a výsledkoch zhromaždenia obyvateľov obce.

 1. Informáciami o petíciách adresovaných obci sú najmä:

 1. smernica o postupe obce pri vybavovaní petícií,

 2. informácie o petíciách adresovaných orgánom obce, predovšetkým dátum doručenia petície, text petície, počet podpisov na petičných hárkoch, spôsob vybavenia petície,

 3. vo vzťahu k petíciám adresovaným obecnému zastupiteľstvu aj dátum prerokovania petície v obecnom zastupiteľstve, príslušné uznesenia, časť zápisnice a prepis zvukového záznamu z prerokovania bodu programu týkajúceho sa petície.

4 zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

TRETIA ČASŤ

INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ A MAJEKTU OBCE

Článok 9

Informáciami o hospodárení a majetku obce sú najmä:

 1. informácie o hospodárení obce,

 2. informácie o majetku obce,

 3. informácie o verejnom obstarávaní,

 4. povinne zverejňované zmluvy, objednávky, faktúry.

Článok 10 Informácie o hospodárení obce

 1. Informáciami o hospodárení obce sú najmä:

 1. zásady hospodárenia s majetkom obce,

 2. znenie všetkých predpisov upravujúcich hospodárenie obce a právnických osôb založených alebo zriadených obcou,

 3. rozpočty obce, zmeny rozpočtov obce, správy o plnení rozpočtu obce, záverečné účty obce, ročné účtovné závierky obce, audity ročných účtovných závierok obce, a to za obdobie od 1.1.2015,

 4. informácie o dotáciách, príspevkoch a grantoch získaných obcou z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov, a to za obdobie od 1.1. 2015,

 5. informácie o úverovom zaťažení a dlhovej službe obce za obdobie od 1.1. 2015,

 6. informácie o investíciách obce za obdobie od 1.1. 2015,

 7. zoznam daňových dlžníkov obce ako správcu dane,

 8. informácie o dotáciách poskytnutých obcou, vrátane grantov poukázaných prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií,

 9. informácie zverejňované na základe zásad hospodárenia s majetkom obce,

 10. všetky správy a informácie týkajúce sa hospodárenia obce, prerokované obecným zastupiteľstvom za obdobie od 1.1. 2015.

 1. Návrhy rozpočtu obce, zmien rozpočtu obce a záverečného účtu sú na internetovej stránke zverejnené najmenej 15 dní pre rokovaním zastupiteľstva o nich.

 1. Informácie o dotáciách poskytovaných obcou obsahujú najmä:

  1. všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií,

  2. kritériá hodnotenia žiadostí o dotácie,

  3. termíny uzávierok predkladania žiadostí o dotácie,

  4. vzor žiadostí o poskytnutie dotácie, vrátane zoznamu povinných príloh,

  5. zoznam doručených žiadostí o dotácie, vrátane uvedenia stretu záujmov jednotlivých žiadateľov, ak bol v žiadosti deklarovaný,

  6. zoznam poskytnutých dotácií,

  7. zápisnice zo zasadnutí komisie, posudzujúcej žiadosti o dotácie,

  8. obsahové správy prijímateľov dotácie o použití dotácie, finančné zúčtovania dotácií.

Článok 11 Informácie o majetku obce

 1. Informáciami o majetku obce sú najmä:

 1. zoznam nehnuteľného majetku obce,

 2. zoznam majetku obce určeného na predaj,

 3. zoznam majetku obce určeného na prenájom,

 4. informácie o predaji a prenájme majetku obce,

 5. informácie o bytoch vo vlastníctve a správe obce,

 6. všetky správy a informácie týkajúce sa majetku obce, prerokované obecným zastupiteľstvom.

 1. Informáciami o predaji a prenájme majetku obce sú všetky informácie, zámery a rozhodnutia týkajúce sa predaju alebo prenájmu majetku obce podľa osobitného predpisu5, najmä:

  1. zámer predať alebo prenajať majetok obce,

  2. vyhlásenie a podmienky verejnej obchodnej verejnej súťaže na predaj alebo prenájom majetku obce,

  3. zápisnice zo zasadnutí komisie pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže podľa písm. b)

  4. vyhlásenie dobrovoľnej dražby na predaj majetku obce,

  5. všetky rozhodnutia zastupiteľstva o predaji a prenájme majetku obce.

 1. Informáciami o bytoch vo vlastníctve a správe obce sú najmä:

  1. všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri prideľovaní nájomných bytov, vrátane kritérií posudzovania žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,

  2. informácie o počte obsadených a voľných nájomných bytov,

  3. zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,

  4. poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu zostavený na základe rozhodnutia komisie podľa nariadenia,

  5. informácia o pridelených nájomných bytoch.

Článok 12

Informácie o verejnom obstarávaní

Informáciami o verejnom obstarávaní sú najmä:

 1. smernica obce o verejnom obstarávaní,

 2. plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok,

 3. oznámenia o vyhlásených verejných obstarávaniach,

 4. zápisnice o vyhodnotení verejného obstarávania,

 5. výsledky verejných obstarávaní,

 6. ročné správy o stave a výsledkoch verejného obstarávania,

 7. ďalšie informácie zverejňované podľa zákona o verejnom obstarávaní6.

5 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Článok 13

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky, faktúry

 1. Na internetovej stránke sa zverejňujú zmluvy, ktoré sa povinne zverejňujú podľa osobitného predpisu7.

 2. Na internetovej stránke sa zverejňujú údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a o faktúre za tovary, služby a práce podľa osobitného predpisu8.

ŠTVRTÁ ČASŤ

INFORMÁCIE ZVEREJŇOVANÉ A SPRÍSTUPŇOVANÉ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Článok 14

Informáciami zverejňovanými a sprístupňovanými podľa osobitných predpisov sú:

 1. informácie povinne zverejňované podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

 2. informácie sprístupňované na žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

 3. informácie o opakovanom použití informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

 4. elektronická úradná tabuľa.

Článok 15

Informácie povinne zverejňované podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Informáciami povinne zverejňovanými sú podľa osobitného predpisu9:

 1. právomoci a kompetencie obce a popis organizačnej štruktúry orgánov samosprávy obce,

 2. miesto, lehota a spôsob, akým možno získavať informácie podľa osobitného predpisu10, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

 3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

 4. postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať,

 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

6 zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

7 § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

8 § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. 9 § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 10 zákon č. 211/2000 Z. z.

vo vzťahu k obci, vrátane všetkých dokumentov upravujúcich postup obce pri sprístupňovaní informácií,

 1. sadzobník správnych poplatkov11, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Článok 16

Informácie sprístupňované na žiadosť

 1. Informáciami sprístupnenými na žiadosť sú všetky informácie sprístupnené obcou podľa osobitného zákona na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby12 s výnimkou informácií, ktoré sa sprístupnili výlučne ústne, telefonicky alebo nahliadnutím do spisu.

 1. Informáciami o sprístupňovaní informácií na žiadosť

  1. informácie sprístupnené na žiadosť podľa odseku 1, sprístupnené informácie sa zverejňujú aj so žiadosťou,

  2. rozhodnutia obce o nesprístupnení informácie, rozhodnutia sa zverejňujú aj so žiadosťou,

  3. odvolania žiadateľov proti rozhodnutiam obce o nesprístupnení informácie,

  4. rozhodnutia starostu o odvolaniach,

  5. rozhodnutia súdov o žalobách proti rozhodnutiam starostu o nesprístupnení informácie,

  6. právoplatné rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy o priestupkoch týkajúcich sa sprístupňovania informácií13.

 1. Informácie podľa odseku 2 sa zverejňujú v rozsahu, v akom boli poskytnuté žiadateľovi. Informácie sa zverejňujú spätne za kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

Článok 17

Informácie o opakovanom použití informácií

Na internetovej stránke sa zverejňujú podrobnosti o opakovanom použití informácií podľa osobitného predpisu14, pokiaľ ho obec zabezpečuje.

Článok 18 Elektronická úradná tabuľa

 1. Na elektronickej úradnej tabuli sa zverejňujú

  1. všetky informácie, ktoré obec zverejňuje na svojej úradnej tabuli15,

11 zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

12 § 14 zákona č. 211/2000 Z. z.

13 § 21a zákona č. 211/2000 Z. z.

14 § 21b a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z.

15 Napr. § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 3 a 8, § 6a ods. 3, § 6b, § 11a ods. 7 a 8, § 12 ods. 4 a § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., § 23 ods. 1 a § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

  1. všetky informácie, ktoré má obec podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinnosť zverejniť spôsobom v obci obvyklým16.

 1. Informácie podľa odseku 1 sa zverejňujú na internetovej stránke v rubrike Elektronická úradná tabuľa. Informácie sa zverejňujú v rovnakom rozsahu a v rovnakom termíne, v akom boli zverejnené na úradnej tabuli.

 1. Informácie uverejnené na Elektronickej úradnej tabuli sú zároveň zverejnené alebo vyhľadateľné aj v príslušných tematických rubrikách internetovej stránky zodpovedajúcich obsahovému zameraniu informácie.

 1. Po zvesení informácie z úradnej tabule obce sa príslušná informácia presunie z Elektronickej úradnej tabule do rubriky Archív elektronickej úradnej tabule.

 1. Ustanovením odseku 1 písm. b) nie je dotknuté zverejňovanie informácií iným spôsobom v obci obvyklým.

PIATA ČASŤ

INFORMÁCIE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH ZRIADENÝCH A ZALOŽENÝCH OBCOU A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH S MAJETKOVOU ÚČASŤOU OBCE

Článok 19

 1. Na internetovej stránke sa zverejňujú informácie o

 1. rozpočtových a príspevkových organizáciách17 zriadených obcou,

 2. obchodných spoločnostiach18, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby19, nadáciách20, neinvestičných fondoch21 a záujmových združeniach právnických osôb22 založených, resp. spoluzaložených obcou,

 3. obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce.

 1. Vo vzťahu k právnickým osobám podľa odseku 1 sa zverejňujú najmä:

 1. identifikačné údaje právnickej osoby a jej vzťah k obci,

neskorších predpisov, § 9a ods. 2, ods. 8 písm. e) a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

16 Napr. § 9 ods. 2, § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb., § 19b ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 21 ods. 3

a ods. 5 písm. a), § 22 ods. 1, § 23 ods. 1 a 2, § 27 ods. 4 písm. a), § 42 ods. 2 a 3, § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

17 § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

18 Druhá časť Obchodného zákonníka

19 zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

20 zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

21 zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov

22 § 20f až 20j Občianskeho zákonníka

 1. výročné správy a správy o činnosti,

 2. informácie o hospodárení, vrátane účtovných závierok,

 3. zloženie orgánov právnickej osoby,

 4. zoznam zástupcov obce v orgánoch právnickej osoby,

 5. výška vyplatených odmien zástupcom obce v orgánoch právnickej osoby,

 6. povinne zverejňované zmluvy a údaje o objednávkach a faktúrach podľa osobitného predpisu, ak právnická osoba nemá vlastnú internetovú stránku23.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20 Spoločné ustanovenia

 1. Ak všeobecne záväzný právny predpis, tieto pravidlá alebo iný predpis schválený zastupiteľstvom nestanovujú inak, obecný úrad zverejní informáciu na internetovej stránke najneskôr do 5 pracovných dní od získania informácie.

 1. Informácie, ktoré boli zverejnené na internetovej stránke, sú zverejnené natrvalo. V prípade, že informácia stratila aktuálnosť alebo platnosť, preradí sa v rámci príslušnej rubriky do podrubriky Archív.

 1. Informácie sa zverejňujú vo formáte umožňujúcom vyhľadávanie a kopírovanie a v súlade s aktuálne platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy.

 1. Informácie sú v rámci rubrík internetovej stránky členené tematicky a obvykle zoradené chronologicky od najnovšej informácie.

 1. Informácie sa v rámci jednotlivých rubrík internetovej stránky môžu členiť podľa časových úsekov, kedy boli zverejnené.

 1. Informácie sa zverejňujú vo forme, ktorá zachováva ochranu osobných údajov. Týmito pravidlami nie sú dotknuté obmedzenia prístupu k informáciám, vyplývajúce z osobitného predpisu24.

 1. Okrem informácií zverejňovaných na základe týchto pravidiel sa na internetovej stránke povinne zverejňujú všetky informácie, pri ktorých tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis, predpis schválený zastupiteľstvom alebo starostom, uznesenie zastupiteľstva alebo rozhodnutie starostu.

 1. Tieto pravidlá neobmedzujú zverejňovanie informácií o činnosti samosprávy obce na internetovej stránke nad rámec týchto pravidiel.

23 § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z.

24 § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.

Článok 21 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá sa vzťahujú na informácie platné ku dňu účinnosti týchto pravidiel a na informácie, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel.

 1. Najneskôr do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel vydá starosta vykonávací predpis, ktorý jasne stanoví zodpovednosť a súčinnosť zamestnancov obecného úradu a ďalších osôb zodpovedných za poskytovanie a zverejňovanie informácií.

 1. Archív činnosti zastupiteľstva za predchádzajúce volebné obdobia podľa čl. 4 ods. 7 týchto pravidiel a informácie o hospodárení obce podľa čl. 10 týchto pravidiel za obdobie od 1.1.2007 do nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel zverejní obecný úrad najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel.

Článok 22 Účinnosť

(1) Tieto pravidlá boli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Brodzany dňa 6.3.3015 a nadobúdajú účinnosť dňa 7.3.2015.

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Brodzany č. 42/2015 zo dňa 6.3.3015