Štatút obce

erb_obce_01_300x300

ČASŤ PRVÁ OBEC

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Brodzany /ďalej len „štatút“/ vymedzuje územie obce, upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, symboly obce, širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, udeľovanie ceny obce a ceny starostu obce.

 1. Štatút obce Brodzany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

 1. Obec Brodzany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Brodzany možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..

 2. Územie obce Brodzany je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie Brodzany.

 3. Obec Brodzany je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom

 4. Obci možno ukladať povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR .

 5. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 6. Obec Brodzany má právo na vlastné symboly.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Brodzany je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, ako aj ten, kto má čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 6. Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 4

Samospráva obce Brodzany

 1. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 2. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu, alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.

 3. Samosprávu obce Brodzany vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :

  1. orgánov obce,

  2. miestnym referendom,

  3. zhromaždením obyvateľov obce.

 Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, s cirkvami, ako aj s občianskymi združeniami obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

 Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia / ďalej len „VZN“ /.

 Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch.

 Kronika obce Brodzany sa vedie v úradnom jazyku.

ČASŤ DRUHÁ MAJETOK OBCE BRODZANY

§ 5

Majetok obce

 1. Majetkom obce Brodzany sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, majetkové práva vrátane pohľadávok, cenné papiere, obchodné podiely v obchodných spoločnostiach, v ktorých je obec spoločníkom, iné majetkové práva a peňažné prostriedky rozpočtové a mimo rozpočtové. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, alebo zriadila.

 2. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad .

 3. Podrobnejšiu úpravu o hospodárení s majetkom obce obsahujú najmä Zásady o hospodárení s majetkom obce Brodzany, všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií a ďalšie vnútorné predpisy.

 4. Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:

  • majetok obce Brodzany

  • spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,

  • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

  • práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,

  • podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

  • úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré podliehajú schváleniu orgánov obce,

  • podmienky hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

  • podmienky nakladania s cennými papiermi,

  • formy kontroly dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,

  • podmienky odpustenia pohľadávok obce.

 5. V majetkových veciach /majetkoprávnych záležitostiach/ obce Brodzany koná v jej mene navonok starosta obce Brodzany.

 6. Za majetok obce zodpovedajú orgány obce – obecné zastupiteľstvo, starosta obce, v rozsahu svojich právomocí daných zákonom pri nakladaní s majetkom v zmysle zákona č. 369/90 Zb., v platnom znení. Zamestnanci obecného úradu zodpovedajú za zverený majetok obce v zmysle pracovno-právnych predpisov v rozsahu svojich pracovno-právnych povinností vyplývajúcich z popisu vykonávanej funkcie a pracovnej náplne.

ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE BRODZANY

§ 6

Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby a činnosť predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami /mestami/, so samosprávnymi krajmi, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

 3. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy“) a tiež zo zisku z podnikateľskej činnosti.

 4. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

§ 7

Rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenia obce Brodzany je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Brodzanoch.

 2. Obecné zastupiteľstvo priebežne kontroluje jeho čerpanie na svojich zasadnutiach. Zmeny rozpočtu schvaľuje obecné zastupiteľstvo rozpočtovými opatreniami alebo starosta obce na základe poverenia obecného zastupiteľstva, prijaté uznesením obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj záverečný účet obce. Obec zostavuje viacročný rozpočet na ďalšie minimálne tri nasledujúce roky v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný kalendárny rok. Príjmy a výdavky rozpočtov na tieto nasledujúce roky nie sú záväzné.

 3. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. Toto platí pri schvaľovaní záverečného účtu obce ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 1. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

 1. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

 1. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z

pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

 1. Prebytok rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 2. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na príslušný kalendárny rok.

 3. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, obsahuje záverečný účet obce, návrh ktorého prerokuje obecné zastupiteľstvo najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.

 4. Ročnú účtovnú závierku obce Brodzany overuje audítor.

§ 8

Rozpočtové provizórium

 1. Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

 1. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 2. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Brodzany“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Brodzanoch

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGÁNY OBCE Brodzany

§ 9

 1. Orgánmi obce sú:

  • obecné zastupiteľstvo,

  • starosta obce.

 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potrieb obce, na základe osobitných právnych predpisov, svoje orgány, ktorými sú:

  • obecná rada

  • komisie

 3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.

 4. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále, alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 10

Obecné zastupiteľstvo obce Brodzany

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Brodzany zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Brodzany na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa zákonom určených kritérií na príslušné volebné obdobie.

 2. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 11

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Brodzany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

  • schvaľovať územný plán obce, alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

  • určovať náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru, alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

  • uznášať sa na nariadeniach,

  • určiť plat starostu podľa osobitného zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v zn. nesk. predpisov/ a určiť podľa zákonom určených kritérií na príslušné volebné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie (úväzku),

  • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

  • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

  • zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a rušiť obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

  • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

  • zriaďovať a rušiť orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

  • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

  • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

  • ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce.

 1. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch.

 2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

 3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu ak :

 1. to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,

 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

 3. ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov

 1. O návrhu vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu podľa ods. 5 písm. b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

§ 12

Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

 2. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu

 3. Starosta najmä:

  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, a podpisuje ich uznesenia,

  2. vykonáva obecnú správu,

  3. zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

  4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu

  5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

  6. ďalšie úlohy sú uvedené v zákone SNR 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Brodzanoch.

 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné, okrem uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra, alebo vyhlásenia miestneho referenda o odvolaní starostu tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Rozhodnutie o pozastavení výkonu uznesenia je starosta povinný prerokovať v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

 5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstvo starostom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť

 6. Obec môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur ak

  1. poruší nariadenie,

  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

 7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 6 písm. a) dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 6 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 13

Zástupca starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady.

 4. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne.

 5. Zástupca starostu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

§ 14

Obecná rada

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, členom obecnej rady je vždy zástupca starostu. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. len niektorého z jej členov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

 2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

 3. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

§ 15

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 1. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 2. Predseda komisie:

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,

  • zostavuje plán činnosti,

  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

  • zastupuje komisiu navonok.

 1. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,

 2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

 3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 2. Obecné zastupiteľstvo obce Brodzany zriaďuje tieto stále komisie: ( Komisia zriaďovaná: podľa ust. čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z. )

 • Komisia stavebná a životného prostredia

 • Komisia ekonomická

 • Komisia kultúrno-športová

§ 16

Obecný úrad

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 2. Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

 3. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Brodzanoch, ktorý vydáva starosta obce.

§ 17

Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

 2. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základným pravidlom kontrolnej činnosti.

 3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, funkcie starostu, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.

 4. Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

  • kontrolnej činnosti podlieha: obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

  • kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní na základe ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

  • predkladá písomnú správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti za kalendárny rok a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 5. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení.

§18

ČASŤ PIATA

Miestne referendum

 1. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.:

  1. zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

  2. odvolanie starostu,

  3. petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

 4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

 5. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 6. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

§19

Zhromaždenie obyvateľov obce

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jej časti vždy:

  • ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

  • ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jej časti.

 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo osobitným nariadením.

 5. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli pri Obecnom úrade v Brodzanoch, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.)

 6. O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 1. Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

§20

ČASŤ ŠIESTA

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Brodzany

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 2. Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 21

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne:

  • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

  • uplynutím funkčného obdobia,

  • vzdaním sa mandátu,

  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

  • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

  • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

  • ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

  • v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.:

  • zrušením obce,

  • smrťou.

§ 22

Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä:

  • predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

  • interpelovať starostu, zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra obce a predsedov komisií vo veciach týkajúcich sa ich práce,

  • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

  • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

  • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

  • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 2. Poslanec je povinný najmä:

  • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

  • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

  • dodržiavať Štatút Obce Brodzany, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch a Zásady odmeňovania poslancov obce Brodzany, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy.

  • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 3. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 23

Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

 3. Poslancom, ktorí sú pre výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnení z pracovného pomeru patrí namiesto mzdy, platu alebo inej odmeny primeraný plat od obce. Pracovný pomer takéhoto poslanca k doterajšiemu zamestnávateľovi sa zachováva za podmienok vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov. ( pozn. platí od 1.1.2011 )

 4. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

ČASŤ SIEDMA

§ 24

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 1. Veci spoločného záujmu Obce Brodzany a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

 2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

ČASŤ ÔSMA

§ 25

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

 1. Symboly obce sú:

  • erb obce

  • vlajka obce

  • pečať obce

Podrobné a záväzné vyobrazenie symbolov je v prílohe č. 1 štatútu

§ 26

Erb obce Brodzany

 1. Erb obce Brodzany tvoria: čerieslo, lemeš a tri zlaté klasy.

 2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

 3. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

  • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu,

  • potvrdenie o zaplatení poplatku.

 1. Erb obce sa používa:

  • na pečatidle obce,

  • na insígniách starostu,

  • na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,

  • na budove, kde sídli Obecný úrad,

  • na označenie katastrálneho územia obce,

  • v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

  • na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,

  • na rovnošatách pracovníkov obecného hasičského zboru,

  • na označenie vozidiel obce a obecného hasičského zboru.

 2. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenie, alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležitú skutočnosť alebo oprávnenie. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

 3. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 4. Obec Brodzany určila nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnene alebo nesprávne používanie erbu.

 5. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§ 27

Vlajka obce Brodzany

 1. Vlajka obce Brodzany pozostáva zo 8 pruhov bielej farby 2 pruhov žltej farby a jedného pruhu červenej farby. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 2. Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 3. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 4. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

  • vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

  • na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

 5. Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 28

Pečať obce Brodzany

 1. Pečať obce Brodzany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BRODZANY. Pečať má priemer 35 mm.

 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov, uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce.

 3. Pečať uschováva starosta obce.

§ 29

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

  1. Čestné občianstvo obce Brodzany

   • žijúcim

   • in memoriam

  1. Cena obce Brodzany

   • žijúcim

   • in memoriam

  2. Cena starostu obce Brodzany

   • žijúcim

   • in memoriam

  1. Odmeny

1. Čestné občianstvo obce Brodzany

  1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Brodzany.

  2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

  3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

1.4 Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obec. zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Brodzany.

 1. Cena obce Brodzany

  1. Cena obce Brodzany sa udeľuje za:

   • Vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

   • Činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

   • Činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

  2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce.

  3. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

  4. Cenu obce Brodzany tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, výšku ktorej určí obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie o jej pridelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

  5. Cena obce Brodzany sa udeľuje ročne po odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve a laureátom ju slávnostne odovzdáva starosta obce.

  6. Cena obce Brodzany sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najneskôr však po uplynutí dvoch rokov.

  7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 1. Cena starostu obce Brodzany

  1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce

  2. Cenu starostu obce Brodzany tvorí vecný dar v hodnote, ktorú na návrh starostu každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

  3. Poctený občan sa zapisuje do pamätnej knihy obce Brodzany.

  4. O udelení cien v zmysle tohto štatútu sa bude viesť osobitná evidencia, ktorá bude obsahovať mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ich udelenia.

4.Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo peňažnej odmeny z obecných prostriedkov poslancom, obyvateľom obce, prípadne iným osobám za významný podiel na rozvoji obce.

§ 30

Kronika obce Brodzany

 1. Kronika obce Brodzany sa vedie v úradnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk.

 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch a chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 4. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení kultúrnej komisie.

ČASŤ DESIATA

§ 31

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 1. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

 1. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 1. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 32

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

ČASŤ JEDENÁSTA

§ 33

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce Brodzany je základnou vnútornou právnou normou obce Brodzany.

 2. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

 3. Tento Štatút ruší a nahrádza Štatút obce Brodzany schválený Obecným zastupiteľstvom v Brodzanoch dňa 25.08.1995 uznesením č. 8/95.

 4. Štatút obce Brodzany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Brodzanoch dňa 15.8.2012

 5. Štatút obce Brodzany nadobúda účinnosť dňom 1.9.2012

V Brodzanoch , dňa 15.8.2012

Anton Zima starosta obce

Príloha č.1

Vyobrazenie symbolov

 1. Erb obce

 1. Vlajka obce

 1. Pečať obce

S úctou

JUDr. Mária Sotolářová

advokát