Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vstupom Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva sa naskytla možnosť podieľať sa na čerpaní pomoci, ktorú Európska únia poskytuje zaostalým regiónom. Na základe spracovaného Národného rozvojového plánu pre roky 2004 až 2006 môže Slovenská republika čerpať finančnú pomoc v štyroch operačných programoch.
Pomoc z Európskej únie sa poskytuje na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov Slovenska.

 

Ekonomický a sociálny rozvoj je postupný plánovaný proces v príslušnom časovom horizonte. Pre systematický rozvoj regiónu je potrebné spracovať rozvojovú štúdiu zvolenej oblasti. Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z. umožňuje združovanie obcí za dosiahnutím určitých spoločných cieľov. Obce sa združujú do mikroregionálnych združení okrem iného aj za účelom vypracovania plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako plánovacieho dokumentu nevyhnutného pre podporu čerpania príspevkov zo štrukturálnych fondov platných pre skupinu obcí. Zlučovanie sa deje systémom zdola, preto je aj v súlade s princípmi platnými v EÚ.

 

Legislatíva v Slovenskej republike sa veľmi rýchlo mení a stanovovanie optimálnych ciest k dosahovaniu cieľov je obtiažne tak pre verejný sektor ako aj pre podnikateľský sektor. Pre častú zmenu legislatívy sa obce dobrovoľne združujú za účelom spojenia investičných prostriedkov na aktivity zvyčajne presahujúce územie jednej obce.

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 7 obcí Združenia obcí Šípok bol spracovaný na základe hore uvedených skutočností ako dlhodobý rozvojový plán s výhľadom do konca ďalšieho plánovacieho obdobia EÚ, t. j. do r. 2013.

 

Je potrebné poznamenať, že vzhľadom na rýchly vývoj všetkých oblastí života obyvateľov Slovenska po vstupe do EÚ zostáva tento dokument otvoreným dokumentom. To znamená, že v prípade veľkých systémových zmien je možné dokument upraviť a prispôsobiť na nové podmienky. S takouto alternatívou je dokument pripravený.

 

Kolektív autorov Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry vychádzal v analytickej časti z podkladov od obcí a z oficiálne dostupných materiálov od iných inštitúcií ( napr. štatistický úrad, telekomunikácie, elektrárne….).
V závere analytickej časti je spracovaná SWOT analýza, ktorá slúži ako východiskový materiál pre určenie stratégie rozvoja Združenia obcí Šípok. Ďalšie časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Šípok pojednávajú o návrhoch na projekty v Združení obcí Šípok a tiež na spôsoby financovania navrhovaných rozvojových aktivít. V závere sú uvedené hodnotiace a monitorovacie aktivity, ktoré by mali slúžiť na priebežné hodnotenie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Šípok v súlade s požiadavkami EÚ na monitoring a evaluáciu.

 

Za kolektív pracovníkov TRRA.

 

Ing. Stanislav Dreisig
riaditeľ

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PDF 3.87MB)