Zoznam aktivít v obci ver_2-2016_www

scan-p-c

oznamenie-o-vos

Stanovisko k Záv.účtu 2015

Záverečný účet 2015 (1)

VZN odpady č. 2-2016

Priznanie k dani z nehnuteľností

VZN 12015 – o miestných daniach a poplatkoch

Pozvánka na 8 zasadnutie OZ        

Kontrola plnenia uznesení zo 7.zasadn. OZ

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ   

Kontrola plnenia uznesení zo 6. OZ

Návrh plánu činnosti HK na 2 polrok 2015        

Záver účet obce za rok 2014 (1)      

Správa audítora rok 2014

Kontrola plnenia uznesení z 5.riad zas (3)           

Stanovisko k Záv.účtu 2014

Zasady hospodarenia (1)

Upravený rozpočet 2015 – Príjmy_v1

Upravený rozpočet 2015 – Výdavky-v1

Pravidla_zverejnovania_informacii na Internete(2)

Plán kontr.činnosti 1 pol .2015 (2)

Spr kontr. uznesení 2011-2014

Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Brodzany za rok 2014

Dokladová inv k 31.12.2014 (1)
Pozvánka na 4.zasadnutie (2015)

Kontrola plnenia uznesení z 3 OZ (2015)
Zoznam poslancov,kontakty

Pozvánka G.F.

VZN č. 2 Zneškodňovanie žúmp

VZN č. 1 Náhradné zásobovanie pitnou vodou

VZN č.6-2012 predaj výrobkov na trhových miestach

VZN 5-2012 pravidlá času predaja

VZN 5-2008 cintorínske poplatky

VZN 3-2010 pridelovanie bytov

VZN 4-2012 o výške príspevku ŠKD

VZN 3-2012 o výške príspevku ŠJ

VZN 2-2012 za pobyt v MŠ

Obec Brodzany VZN 2-2013 Kom odpad a drobné stavby

Zásady hospodárenia s maj. obce Brodzany

štatút obce Brodzany

Rozpočet 2015 – výdavky

Rozpočet 2015 – príjmy

UZNESENIA z 3. riadneho.zasad.

UZNESENIA z 2. riadneho zasad.

Ustanovujúce uznesenie 2014

Plat starostu k 1.1.2015

Uznesenie z OZ -19.12.2014

Uznesenie z OZ -8.12.2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

Plán rokovaní OcZ – 2015