Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva a členov komisií

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV V OBCI BRODZANY

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

 2. Poslancom poskytuje Obec Brodzany odmenu v zmysle zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 2 ROZSAH PÔSOBNOSTI

 1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:

  1. poslancov,

  2. poslancov členov obecnej rady,

  3. poslancov predsedov a členov komisií,

  4. poslanca – zástupcu starostu

  5. členov komisií

 2. Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu a ktorému patrí od obce namiesto odmeny primeraný plat.

Článok 3 ODMENY POSLANCOV

 1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:

 1. vo výške 10,- EUR za každú aktívnu účasť poslanca na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 2. vo výške 10,- EUR za každú aktívnu účasť poslanca na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 3. vo výške 7,- EUR za každú aktívnu účasť poslanca na zasadnutí obecnej rady

 4. vo výške 5,- EUR za každú aktívnu účasť poslanca na prípravnom alebo pracovnom rokovaní poslancov (napr. diskusné fóra a pod.), ktoré je zvolané starostom obce alebo zástupcom starostu

 5. vo výške 10,- EUR za každú aktívnu účasť poslanca – predsedu na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva

 6. vo výške 5,- EUR za každú aktívnu účasť poslanca – člena komisie na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva

 1. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia menej ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

 2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Článok 4 ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU

 1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 75,- EUR, podľa rozsahu poverenia úloh, ktoré dostane v písomnej forme od starostu. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa čl. 3.

 2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

 1. Odmena bude vyplatená:

Článok 5 VÝPLATA ODMENY

 1. 1x ročne, v mesiaci November, za zasadnutia OZ, OR vrátane paušálnych náhrad na základe účasti na zasadnutiach, doložených zápisnicou a prezenčnou listinou,

 2. 1x ročne, v mesiaci November, za zasadnutia stálych, odborných a dočasných komisií, na základe účasti na zasadnutiach doložených zápisnicou a prezenčnou listinou,

 3. 1x ročne, v mesiaci November, ako súhrn mesačných odmien za funkciu zástupcu starostu.

 4. 1x ročne, v mesiaci November, v prípade mimoriadnych odmien poslancov.

 1. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.

Článok 6 VZDANIE SA ODMENY

 1. Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásia, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu.

 2. Ustanovenia ods. 1 a ods. 2 tohto článku sa primerane vzťahujú na členov komisií obecného zastupiteľstva – odborníkov z radov občanov.

3.) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca, pokiaľ poberá predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu /odkaz na zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov/ Nárok na odmenu zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa odmeny poslanca. Nárok na odmenu takéhoto poslanca opätovne vzniká až po nároku na starobný dôchodok.

Článok 7

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie.

 2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Účinnosť Zásad odmeňovania je od 06.03.2015 Schválené uznesením OZ č. 36 zo dňa 06.03.2015

Anton Zima starosta obce