Všeobecne záväzné nariadenia obce

O miestnych daniach z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018

O pridelovaní dotácii z prostriedkov obce Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2017

O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2017

O pridelovaní dotácii z prostriedkov obce Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2016/N

O nakladaní s komunálnym a stavebným odpadom

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2016

O zápise do ZŠ

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016

O miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015

O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Brodzanoch

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2012

O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2010

O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2012

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2012

O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2012

O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2012

Cintorínsky poriadok obce Brodzany

Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2008

O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2014

O zneškodňovaní obsahu žúmp

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2014