Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

dokumenty pre potreby obecného zastupiteľstva

31. zasadnutie OZ - 16.4.2018 /dokumenty z OZ /

Uznesenia z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch 16.4.2018

( vyvesené 24.4.2018 )

31. zasadnutie OZ - 16.4.2018 /dokumenty na OZ /

Dokumenty na 31. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 12.4.2018 )

Dokumenty na 31. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 12.4.2018 )

Dokumenty na 31. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 12.4.2018 )

Ostatné oznamy

Verejné prerokovanie " Určenie kapacity skládky TKO". (Vyvesené 4.5.2018 )

Skládka TKO v Brodzanoch ( vyvesené 26.4.2018)

Oznámenie o rozšírení skládky TKO v Brodzanoch ( vyvesené 25.4.2018)

Určenie kapacity skládky odpadov ( vyvesené 25.4.2018)

Oznámenie o prenájme majetku obce formou osobitného zreteľa ( vyvesené 17.4.2018)

Termín spustenia prevádzky obecnej kanalizácie ( článok z novín TEMPO - vyvesené. 19.12.2017)

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2018

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.