Elektronická úradná tabuľa

Oznamy obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

dokumenty pre potreby obecného zastupiteľstva

25. zasadnutie OZ - 30.10.2017 /dokumenty z OZ /

Uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch 30.10.2017

( vyvesené 8.11.2017 )

25. zasadnutie OZ - 30.10.2017 /dokumenty na OZ /

Dokumenty na 25. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 28.10.2017 )

Dokumenty na 25. zasadnutie OZ v Brodzanoch

( vyvesené 28.10.2017 )

24. zasadnutie OZ - 28.9.2017 /dokumenty z OZ /

VZN o podmienkach na umiestnenie volebných plagátov. ( vyvesené 6.10.2017 )

Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch 11.9.2017

( vyvesené 13.10.2017 )

Uznesenia (prílohy) z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch 11.9.2017

( vyvesené 13.10.2017 )

Ostatné oznamy

Oznámenia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže obce

Zverejnenie zámeru o odpredaji majetku obce. (vyvesené. 13.10.2017)

Oznam obce Brodzany - "Zámer navrhovanej činnosti "Štvorlístok" (vyvesené. 24.8.2017)

Upozornenie vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami.

(vyvesené 8.10.2015)

Plán rokovaní OcZ - rok 2017

Povinnosť vlastníka kosiť a udržiavať poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu.

(vyvesené 8.10.2015)

Usmernenie

Prípadné podnety na  samosprávu obce postupujte  starostovi obce, predsedom jednotlivých komisií, resp. členom komisií.