Inzeráty

Oznámenie o VOS - Predaj obecných parciel

Obec  Brodzany

Uverejňuje  : Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj obecných parciel

 

Text oznámenia :      SOcU_Brodza17112708570

 

Situačný nákres:     je súčasťou vyššie označeného súboru

 

 

Zverejnené dňa: 27.11.2017

------------------------------- ARCHÍV inzerátov ----------------------------------------

 

======================================================================================================================================================

Výzva na verejné obstarávanie

Projekt:   „Detské ihrisko – Brodzany“

 

Časť : Stavebná

 

Obec Brodzany, 95842, Brodzany 154

 

01 Výzva internet

 

Vyvesené 15.11.2017

SÚŤAŽNÉ PODKLADY na stiahnutie:

 

– Podklady Detske ihrisko

 

(Vyvesené 15.11.2017)

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY na stiahnutie:

– ihrisko zadanie – VO1

 

(Vyvesené 15.11.2017)

 

======================================================================================================================================================

Oznámenie o výberovom konaní

 

        O B E C         B R O D Z A N Y  

  

Obec Brodzany vyhlasuje výberové konanie na prenájom 25 m2 predajnej plochy autobusovej čakárne.

Napojená na IS, sociálne zariadenie.

Možnosť obhliadky dňa 29.06.2017 od 10.00 – 13.00 hod.

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – AZ- NEOTVÁRAŤ“

Bližšie info na www.brodzany.sk

Informácie na tel.: 038/7487215,  0911 104 321

Mail: oubrodzany@stonline.sk

 

 Zverejnené dňa: 23.6.2017

Oznámenie o VOS

Obec  Brodzany

Uverejňuje  : Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 

Text oznámenia :      oznamenie-o-vos 

 

Situačný nákres:     scan-p-c

 

 

Zverejnené dňa: 11.1.2017

Odstránenie čiernej skládky v k.ú. Brodzany

Obec  Brodzany

Oznamuje

 

 

O B E C         B R O D Z A N Y

 

 

 •                                                              ●

 

 

 

 

 

 

 •                                                                                            ●

 

Váš list                                                         Náš list                          Vybavuje                              Brodzany

/2016                                          A.Zima

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky ( prieskum trhu )

 

Obec Brodzany ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky pre zákazku v zmysle § 117 zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Názov organizácie : Obec Brodzany

Sídlo organizácie : Obecný úrad 154, 958 42 Brodzany

IČO : 31872611

Kontaktná osoba : Anton Zima – starosta obce

Telefón : 0911 104321, 0907 780752, 038/7487215,

 

 1. Predmet obstarávania

 

„ Odstránenie čiernej skládky v k.ú. Brodzany p.č.: 1021,1022,1023,1024,1025,1027,1038 „

 

Druh zákazky :

Stavebné práce. Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva o dielo. Zmluva o dielo bude uzavretá s úspešným uchádzačom v súlade s obchodnými podmienkami určenými v tejto zmluve a násl. Zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení platných predpisov.

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 

45000000-7 Stavebné práce

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu

90510000-5 Likvidácia odpadu

90511000-2 Služby na zber odpadu

 

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

 

62.470,82 ,- bez DPH

 

5.Podmienky týkajúce sa zákazky

 

Oprávnený uchádzači:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a to musí disponovať dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – v súlade s predmetom zákazky, čo preukáže predložením originálu alebo overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu -v súlade s predmetom zákazky, nie staršiu ako 3 mesiace.

 

 1. Administratívne informácie

 

Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

Nie

 

Požadované zábezpeky a záruky :

Nepožadujú sa

 

Obhliadka:

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta sanácie nelegálnej skládky, na základe čoho stanovuje dátum a čas obhliadky miesta stavby na 26.09.2016 od 9,00 hod – 11,00 hod aby tým zabezpečil, že cenová ponuka uchádzača bude v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.

 

Jazyk ponuky :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

 

Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia :

Ponuky musia byť predložené osobne, poštu alebo kuriérom.

Cenovú ponuku uchádzač predloží v samostatnej, nepriehľadnej, uzatvorenej obálke, označenej údajmi:

 1. a) adresa verejného obstarávateľa
 2. b) adresa uchádzača
 3. c) označenie „súťaž – NEOTVÁRAŤ“
 4. d) predmet zákazky : „ odstránenie čiernej skládky “

 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do :

30.09.2016 do 14,00 hod.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2016

 

 

 

 

 

 1. Obsah ponuky

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 • Cenovú ponuku uchádzača (príloha č.1-rozpočet diela)
 • Originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – v súlade s predmetom zákazky, nie staršiu ako 3 mesiace.

 

 1. Kritéria vyhodnotenia ponúk

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v Eur. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky.

 

Uchádzač uvedie cenu v zložení :

 • Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
 • Sadzba DPH a výška DPH*
 • Navrhovaná zmluvná cena vrátene DPH*

*v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v dokumente cenovej ponuky

 

Kritériu na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky špecifikovaných v bode 5. Predložených ponúk, predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej cenovej hodnoty požadovaných služieb s DPH/bez DPH (s ohľadom na to či uchádzač je alebo nie je platcom DPH). S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo podľa zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

 

Typ zmluvy :

Zmluva o dielo

 

Obchodné podmienky :

Podmienkou uzavretia zmluvy je získanie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov.

Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, verejný obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohovú platbu. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákaziek v zmysle § 117 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení nie je možné podať námietky.

Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

 

 1. Ďalšie informácie

 

Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ v lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia informácii získaných prieskumom trhu resp. ponúk oznámi výsledok vyhodnotenie iba víťazovi. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.

Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu objednávky pre úspešného uchádzača, resp. úspešný uchádzač od plnenia zmluvy alebo objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy resp. vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy resp. vystaveniu objednávky ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

 

 1. Vyhodnotenie ponúk

 

Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa : 03.10.2016 o 13,00 hod na adrese verejného obstarávateľa. Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi.

 

 

Príloha : výkaz – výmer

 

 

 

V Brodzanoch dňa : 21.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

Anton  Zima

starosta obce

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.brodzany.sk     tel: 038/7487 215    mobil: 0911 104 321    e-mail: oubrodzany@stonline.sk  

Adresa: Obec Brodzany, Obecný úrad 154, 958 42 Brodzany,   

 

 

Príloha : výkaz – výmer:   s22c-6e16092110390

 

( Zverejnené 21.9.2016 )

 

Voľné kapacity v Materskej škole

Obec  Brodzany

Oznamuje

 

Obec Brodzany oznamuje, že v súčasnej dobe Materská škola v Brodzanoch má voľné kapacitné miesta na umiestnenie detí do materskej škôlky. Dieťa je potrebné nahlásiť najneskôr do 12.09.2016!

Bližšie informácie  na tel.: 038/7487215,  0911 104 321

Mail: oubrodzany@stonline.sk

 

 

 

,

Nájomné byty

Obec Brodzany

Oznamuje

 

 

Obec Brodzany oznamujeme záujemcom o 1-, 2-, 3-izbové byty ktoré sa nachádzajú v      4 nájomných bytových domoch, že v súčasnosti neevidujeme žiadny voľný byt. V prípade záujmu o byt, Vás informujeme o veľkosti a podmienkach užívania  bytu.

 

1 – izbový malý – 26,73m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 531,20,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 124,63,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

1 – izbový byt veľký – 32,82m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 631,18,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 141,30,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

2 – izbový byt – 36,47m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 689,76,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 150,00,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

3 – izbový byt – 59,35m2

zábezpeka nájmu je šesťmesačná – 1061,76,-Eur

vypočítané mesačné nájomné pre dve osoby 229,70,-Eur + plyn 30,-eur + elektrika 20,-eur, + prepis elektromeru 210,-Eur,

 

Pre pridelenie nájomného bytu nieje podmienka mať trvalý pobyt v Brodzanoch.

 

V prípade záujmu obec žiada záujemcov, aby si podávali žiadosť o pridelenie bytu za účelom vytvorenia zoznamu náhradníkov v prípade uvoľnenia sa nájomného bytu. Uvedený zoznam slúži aj ako prieskum záujmu o nájomné byty v obci Brodzany pre predpokladanú výstavbu v nasledujúcom období.  

Žiadosť si môžete prevziať osobne na Obecnom úrade alebo ju nájdete na stránke www.brodzany.sk . Vyplnenú žiadosť treba doručiť osobne, alebo poštou na adresu: Obec Brodzany, Obecný úrad 154, 958 42 Brodzany, alebo emailom na adresu: oubrodzany@stonline.sk

 

Tlačivo žiadosť o nájomný byt – na stiahnutie   :     http://brodzany.sk/wp-content/uploads/2015/01/tlačivo-žiadosť-o-nájomný-byt-1.docx

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresa: Obecný úrad 154, 958 42 Brodzany,    tel: 038/7487 215    mobil: 0911 104 321    e-mail: oubrodzany@stonline.sk   www.brodzany.sk

 

(Zverejnené 1.5.2015)

 

 

Verejné obstarávanie

Projekt:   „Turistická informačná infraštruktúra – Brodzany“

 

Časť : Stavebná

 

Obec Brodzany, 95842, Brodzany 154

 

Oznamuje

SÚŤAŽNÉ PODKLADY na stiahnutie:

 

-> Podklady TII stavba

 

(Zverejnené 30.3.2016)

 

======================================================================================================================================================

Verejné obstarávanie

Projekt:   „Turistická informačná infraštruktúra – Brodzany“

 

Časť : Aktualizácia web stránky + informačny leták

 

Obec Brodzany, 95842, Brodzany 154

 

Oznamuje

SÚŤAŽNÉ PODKLADY na stiahnutie:

 

-> Technická špecifikácia, aktualizácia web stránky+leták

 

(Zverejnené 30.3.2016 )

 

======================================================================================================================================================