Modernizácia verejného osvetlenia v obci Brodzany

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Brodzany 

Projekt EÚ (1)

Miesto realizácie projektu: Brodzany

Doba realizácie: 06/2013 – 12/2013

Prijímateľ:

Názov: Obec Brodzany
Sídlo: 958 42 Brodzany 154, Slovenská republika
IČO: 31872611
DIČ: 2020441401

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kvality verejného osvetlenia obce, čím sa odstránia negatívne zložky trvalo udržateľného rozvoja – po ukončení realizácie projektu sa zvýši bezpečnosť premávky, estetika obce, ale zároveň sa zníži kriminalita a nehodovosť v obci, znížia sa náklady obce a negatívne vplyvy na životné prostredie.

Cieľom projektu je výmena 84 ks svietidiel 70W vybavené elektronickým predradníkom s reguláciou, plochým sklom vrátane sodíkovej výbojky.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy budú dosiahnuté úspory energie vo výške 151,80 GJ/rok.

Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu Aktivít projektu predstavuje sumu 63 045,58 EUR.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít projektu predstavujú sumu 63 045,40 EUR.

Výška poskytnutého príspevku 59 893,13 EUR čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít projektu.

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

www.opkahr.sk          www.siea.gov.sk          www.economy.gov.sk