Kaplnka rodiny Friesenhof

História obce a súčasnosť

Na území dnešnej obce Brodzany bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlo lengyelskej kultúry, sídlisko z doby bronzovej, laténskej a rímsko-barbarskej. Obec sa spomína od roku 1293 ako Brogen, Borogen, z roku 1295 ako Baragan, 1327 ako Baragian, 1773 ako Brogyany, 1920 ako Broďany, z roku 1948 ako Brodzany. Na lokalite Šiaškonce sú stopy osady z mladšej doby železnej. Brodzany sa svojou históriou a prírodnými krásami radia k popredným obciam povodia Nitry.

Prvými majiteľmi obce boli Brodziankovci, ktorí sa spomínajú už od roku 1293. Nepatrili k najbohatším rodinám, svoje dedičstvo drobili, delili a ostala im v podstate mimo majetku iba príslušnosť k feudálnej šľachte. Z ďalších majiteľov je treba spomenúť rodiny Forgáchovcov, Kvaššayovcov, ktorí na rozhraní 60-tych a 70-tych rokov 17. storočia postupne získali rodové majetky Brodziankovcov a viedli proti nim sústavne majetkové spory, až kým sa Brodzany s kaštieľom v roku 1844 nestali majetkom viedenskej bankárskej rodiny Vogelovcov z Friesenhofu.

Najstaršia zmienka o kaštieli ako o rodovom sídle Brodziankovcov je z roku 1377 (spomína sa ako kúria). Stavebné úpravy a prístavba veží sú známe z roku 1669. V roku 1894 bola v obci založená škrobáreň a tehelňa, v roku 1898 potrevné družstvo.

V hore nad dedinou sa nachádza evanjelická kaplnka, evanjelický neogotický kostolík z roku 1895 na Hôrke, s hrobkou majiteľov brodzianskeho kaštieľa

romantický vzhľad kaštieľa z konca 19. st.
DSC_1041 (1024x678)

Brodzany majú materskú školu a základnú školu po 4. ročník , ktorej súčasťou je aj školská družina. V obci pôsobí JDS, spevácky zbor pod vedením Gréty Švercelovej, DHZ, futbalový klub, dychová hudba, folklórny súbor Husiarik. K tradičným akciám v obci patrí stavanie mája, podujatie k Mesiacu úcty k starším, Deň matiek, Deň detí, Jánske ohne, tvorba strašidiel z tekvíc, púšťanie šarkanov a posedenie pod jedličkou.

Základne chronologické dáta

1293 – 1993

1293 – prvá písomná zbierka o obci

1377 – spomína sa kúria – rodové sídlo Brodzianskovcov

1669 – kúria sa už spomína ako kaštieľ

1740 – ukončená výstavba kaplnky Sv. Jána Nepomuckého

1757 – ukončená výstavba druhej kaplnky

1791 – ukončená výstavba hlavného oltára

1797 – spomína sa už prvá budova školy

1862 – prístavba k jestvujúcej budove školy

1873 – založenie Dobrovoľného hasičského zboru

1885 – zriadenie Poštového úradu

1893 – výstavba škrobárne

1894 – výstavba letohrádku “Babylón”

1895 – založenie Úverového družstva

1897 – vybudovanie nemocnice

1898 – založenie Potravného družstva

1898 – vznik Štátnej školy

1903 – založenie dychovej hudby

1905 – výstavba budovy Úverového a Potravného družstva

1908 – založenie poľnohospodárskeho družstva

1912 – výstavba ďalšej školskej budovy pri kostole

1943 – elektrifikácia obce

1952 – založenie Jednotného roľníckeho družstva

1967 – výstavba vodovodu

1968 – uvedenie novej školy do užívania

1972 – ukončená regulácia potoka

1975 – do užívania odovzdaný Dom smútku

1976 – do užívania daná budova Požiarnej zbrojnice

1976 – pripojenie obce k mestu Partizánske

1979 – otvorenie Literárneho múzea A.S. Puškina

1983 – odovzdanie tribúny a šatní na ihrisku do užívania

1993 – osamostatnenie obce Brodzany